canvas抗锯齿

阅读数:1601 发布时间:2016-06-25 17:27:53

作者:gsh 标签: HTML API canvas抗锯齿

canvas抗锯齿

Canvas一般大量用于自定义View和游戏开发中,对于图形的基础绘制类,都需要抗锯齿处理才能让人满意,其实质就是把要绘制的颜色边缘和背景颜色做适当的融合,HTML5 Canvas的绘图就是默认anti-aliasing的。

相关文章推荐: