List数据类型

阅读数:914 发布时间:2016-09-28 20:45:34

作者:w4why 标签: list redis

List类型

Redis列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素导列表的头部(左边)或者尾部(右边) 一个列表最多可以包含 232 - 1 个元素 (4294967295, 每个列表超过40亿个元素)。

    127.0.0.1:6379> lpush myList body1
    (integer) 1
    127.0.0.1:6379> lpush myList body2
    (integer) 2
    127.0.0.1:6379> lpush myList body3
    (integer) 3
    127.0.0.1:6379> lrange myList 0 10
    1) "body3"
    2) "body2"
    3) "body1"

这里展示了创建了一个叫myList的列表,并向里插入了三条数据,最后从制定list从获取所有数据的操作.

相关文章推荐: